Uwaga!!!
Budynek Muzeum przy ul. Św. Mikołaja 4
(dawna kaplica pw. Św. Mikołaja) nieczynna do odwołania z powodu remontu.

Zmiana ekspozycji w budyneku przy ul. Lubelskiej 55
nieczynny dla zwiedzających w dniach 09.08. – 21.09.2022

 


Uchwałą Nr XXXIV/319/09 Rady Miasta Chełm z 29 kwietnia 2009 r. w sprawie
zmiany nazwy i nadania statutu Muzeum Chełmskiemu w Chełmie, muzeum nadano nową nazwę:
 
Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

 Muzeum Ziemi Chełmskiej
im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
ul. Lubelska 55, 22-100 Chełm
NIP 563-15-43-882, REGON 000788577
 


 
Czas pracy muzeum: 
 

Poniedziałek

nieczynne

Wtorek
(Ostatnie wejście godz. 15:30)

10 – 16
Środa
(Ostatnie wejście godz. 15:30)

10 – 16  
Czwartek
(Ostatnie wejście godz. 15:30)

10 – 16
Piątek
(Ostatnie wejście godz. 15:30)

10 – 16
Sobota – Niedziela
(Ostatnie wejście godz. 15:30)

12 – 16 
Czwartek Wstęp wolny
   
Monday

closed

Tuesday
(Last entrance 15:30)

10 am – 4 pm
Wednesday
(Last entrance 15:30)

10 am – 4 pm 
Thursday
(Last entrance 15:30)

10 am – 4 pm
Friday
(Last entrance 15:30)

10 am – 4 pm
Saturday – Sunday
(Last entrance 15:30)

12 am – 4 pm 
Free entry to the museum every Thursday


 

    


Ceny biletów:
 
 
Dyrektora Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie opłat za wstęp do Muzeum
 
  
Ceny biletów: normalny – 15 zł
ulgowy – 10 zł
Karnet: normalny – 25 zł
ulgowy – 15 zł
   
Ceny biletów dla posiadaczy „Chełmskiej Karty 3+”
oraz „Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny”
obowiązują bilety ulgowe
   
   
Ticket prices: adult – 15 zl
concession – 10 zl
All museum pass: adult – 25 zl
concession – 15 zl
   
 
 
 
 
 
Obsługa jednej wystawy przez przewodnika: 20,00 zł,
Obsługa wszystkich wystaw przez przewodnika: 30,00 zł,

Opłata za zdjęcia, filmy lub utrwalanie obiektów Muzeum w formie elektronicznej wykonywane na wniosek zainteresowanego, zaakceptowany przez osobę upoważnioną: 50 - 500 zł. Opłaty nie pobiera się za zdjęcia, filmy lub utrwalanie obiektów w formie elektronicznej podczas udostępniania zasobów Muzeum publicznie (np. otwarcie wystawy, zajęcia muzealne i inne).

Opłaty za wstęp na wystawy czasowe, koncerty i inne formy działalności kulturalnej ustalane są indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia.
 
Lekcje muzealne, warsztaty: 10 zł/osoba bez względu na wiek.
 
     


Regulamin zwiedzania
Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
w stanie epidemii Covid-19
 
Ekspozycje muzealne udostępniamy wg następującego harmonogramu:
wtorek – piątek w godzinach 9.00 – 16.00 (ostatnie wejście 15.30)
sobota - niedziela w godzinach 12.00 – 16.00 (ostatnie wejście 15.30)
 
I.                 Zasady ogólne
1.     Muzeum może zwiedzać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2.     Istnieje obowiązek używania płynów dezynfekujących po wejściu do muzeum.
3.     W muzeum istnieje obowiązek zasłaniania usta i nosa maseczką
4.     Podczas zwiedzania obowiązuje dystans 1,5 metra od pozostałych zwiedzających (dystans społeczny). Wyłączone z tego obowiązku są:
-       osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do 13. roku życia,
-       osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,
-       osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
-       osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
-       osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie,
-       osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.
5.     W muzeum obowiązuje limit osób jednocześnie przebywających w obiektach należących do Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie – 1 osoba na 15 m2.
6.     Do ustanowionych ograniczeń liczby osób przebywających w budynkach i pomieszczeniach Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, na określonej powierzchni tych pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.
7.     Poruszanie się po muzeum jest możliwe wyłącznie z pracownikiem muzeum.
8.     Podstawą wejścia na sale ekspozycyjne jest ważny bilet wstępu.
9.     Ostatnie wejście odbywa się na pół godziny przed zamknięciem ekspozycji.
10.Zabrania się wstępu do muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
11.Korzystanie z szatni jest samoobsługowe.
12.Na sale ekspozycyjne nie wolno wchodzić z plecakami, torbami podróżnymi, parasolami, statywami oraz w obszernych okryciach wierzchnich. Rzeczy te należy pozostawić w szatni i rozpocząć zwiedzanie.
13.Niedozwolone jest wprowadzanie na teren Muzeum zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika.
14.Zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność, w tym materialną za uszkodzenie eksponatu.
15.Rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży zobowiązani są do opieki nad dziećmi, z którymi przyszli do Muzeum oraz są odpowiedzialni za ich czyny.
16.Niedozwolone jest:
-       wnoszenie broni palnej oraz ostrych i niebezpiecznych przedmiotów,
-       wchodzenie do pomieszczeń, które nie są przeznaczone do zwiedzania,
-       samowolnego obsługiwania sprzętu do odtwarzania filmów i prezentacji znajdującego się na wystawach.
17.Na terenie Muzeum dopuszcza się używania aparatów fotograficznych i kamer przy następujących ograniczeniach:
-       jeżeli nie przeszkadza to innym zwiedzającym,
-       bez użycia lampy błyskowej lub innej formy doświetlania i statywów.
18.Fotografowanie jest dozwolone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego (bez użycia dodatkowego oświetlenia i bez statywu); wykonywanie i wykorzystywanie fotografii i filmów przedstawiających eksponaty oraz wnętrza Muzeum w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Dyrektora Muzeum.
Z uwagi na możliwość nieposiadania przez Muzeum praw do wykorzystywania wizerunków niektórych eksponatów do celów innych niż wystawiennicze, zastrzeżeń ze strony właścicieli wizerunków eksponatów, zagrożenie bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, zasad ochrony konserwatorskiej lub możliwość naruszenia praw osób trzecich, fotografowanie może być całkowicie zabronione, o czym informuje zwiedzających obsługa Muzeum.
19.Ze względu na brak możliwości pokonania bariery architektonicznej, wózki inwalidzkie mogą być wnoszone po schodach przez opiekunów osoby z niepełnosprawnością. Z przykrością informujemy, iż Muzeum nie ma możliwości zapewnienia pomocy przy przenoszeniu wózków inwalidzkich.
20.Dla osób mających trudności w poruszaniu się po salach ekspozycyjnych udostępnia się krzesełka, na których można usiąść w trakcie zwiedzania.
21.Opiekun ekspozycji w sytuacji podejrzenia wystąpienia zagrożenia może, odmówić wejścia na sale ekspozycyjne  osobie w okryciu wierzchnim, z torebką podręczną
-       w takiej sytuacji należy pozostawić rzeczy w szatni i wówczas rozpocząć zwiedzanie.
 
II.               Opłaty
Zwiedzanie Muzeum możliwe jest po uiszczeniu w kasie opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
W czwartki wstęp na wystawy jest nieodpłatny.
Osobom uprawnionym wydaje się bilety bezpłatne lub ulgowe.
 
Za wstęp do muzeum przysługuje ulga w opłacie:
1)    uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;
2)    uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3)    uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
4)    uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
5)    uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
6)    uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia; Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 720
7)    osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
8)    nauczycielom:
a)    szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
b)    szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c)     szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
d)    uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: – szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, – sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, – szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
9)    osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
10)kombatantom,
11)posiadaczom Karty Dużej Rodziny i Chełmskiej Karty 3+.
 
Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum przysługuje:
1)    osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2)    pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3)    członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4)    posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282);
5)    dzieciom do lat 7.
 
Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum, a w uzasadnionych przypadkach także dokument potwierdzający jej tożsamość.
 
Osoby, które nie zastosują się do prośby o okazanie stosownego dokumentu, stracą możliwość korzystania z ulgowych lub bezpłatnych biletów wstępu do Muzeum.
 
 

Do pobrania w formacie PDF